August 21, 2001

Washington Athlete names his top four